[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Souvis. odkazy]   [Kontakty]
Systém řízení
   
       Způsob řízení stavby byl určen smlouvou mezi investorem a hlavním zhotovitelem. Investorem se rozumí České dráhy, s.o., resp. od 1.1.2003 České dráhy, a.s. Přímou odpovědnost nesl investiční odbor ČD, totiž Stavební správa Praha. V souvislosti se změnami ve struktuře ČD a vznikem organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o., byla část finančních pravomocí v průběhu stavby přenesena právě na SŽDC.
   Hlavním inženýrem stavby byl Ing. Tomáš Mátl, sídlo jeho i dalších dozorů SSP bylo společné s hlavním zhotovitelem.

   Hlavní zhotovitelem, neboli vyšší dodavatelem stavby byla firma Železniční stavitelství Praha, a.s., resp. od 1.1.2003 SKANSKA ŽS, a.s. Řízením stavby bylo za VDS pověřeno inženýrské středisko 1900 Libčice nad Vltavou. V jeho čele stál ředitel stavby Ing. Vladimír Zajíc ml., pod sebou měl tým osmi až deseti specialistů, zodpovědných za určené objekty stavby (celkem jich bylo 195). Hlavním koordinátorem stavby byl Ing. Jan Pirkl, který mimo dohledu nad součinností zhotovitelů zajišťoval spolu s Ing. Petrem Vašíčkem objednávání jednotlivých výluk.

   Vzhledem k velkému rozsahu samotných prací byla výrobními středisky SKANSKA ŽS (předtím ŽSP) zajištěna pouze část určena smlouvou. Jednalo se především o "kolejářské" objekty svršku, spodku, přejezdy a nástupiště, dále protihlukové stěny, slabo- a silnoproudé technologie. Zbývající objekty, zejména umělé stavby, sanace skalních masivů a trakce byly realizovány dalšími podzhotoviteli.
   Za všechny zhotovitele tedy zodpovídali jako první specialisté IS Libčice n/V. Realizované práce byly přebírány a odsouhlasovány zástupci investora - SSP ČD. Jednotlivé objekty jako celek byly v přejímacím řízení dále předávány zástupcům SDC ČD. Nad čerpáním finančních prostředků navíc bděla externí organizace.

   Projektantem stavby byla organizace SUDOP Praha, a.s. Projektová dokumentace byla zpracována ve dvou stupních. Závazné u většiny objektů bylo "dopracování souhrnného řešení stavby" (dPSŘ), ve kterém byly proti předešlému stupni PSŘ zohledněny připomínky všech zainteresovaných stran. Hlavním inženýrem projektu byl Ing. Langer.

   Stavba byla započata v lednu 2002 a oficiálně ukončena dne 25.listopadu 2003 přestřižením pásky v Libčicích nad Vltavou.
   

Záběr ze slavnostního ukončení stavby 25.11.2003.